PRIVACY POLICIES

 

I. BASIC PROVISIONS

1. The personal data controller referred to in Article 4 (7) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as "GDPR") is  with its registered office at  (hereinafter referred to as the “Administrator”).

2. Administrator contact details are

 

email: info@hellafuego.com

3. Personal data means all information relating to an identified or identifiable natural person; an identifiable natural person is a natural person that can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to a particular identifier, such as name, identification number, location information, network identifier or one or more specific physical, physiological, genetic, psychological, economic, cultural or the social identity of this natural person.

4. The controller has not appointed a Data Protection Officer.

II. SOURCES AND CATEGORIES OF PROCESSED PERSONAL DATA

1. The Administrator processes the personal data you have provided to him or the personal data obtained by the Administrator based on the fulfillment of your order.

 2. The Administrator processes your identification and contact information and data necessary for the performance of the contract.

 

III. LEGAL REASON AND PURPOSE OF PROCESSING PERSONAL DATA

1. The legal reason for the processing of personal data shall be:

 • performance of the contract between you and the administrator pursuant to Art. (b) GDPR;
 • the legitimate interest of the controller in the provision of direct marketing (in particular for sending commercial messages and newsletters) pursuant to Article 6 (1) (a); (f) GDPR;
 • Your consent to processing for the purpose of providing direct marketing (in particular for sending commercial messages and newsletters) pursuant to Art. a) GDPR in conjunction with Section 7 (2) of Act No. 480/2004 Coll., on Certain Information Society Services, in the absence of an order for goods or services.

2. The purpose of the processing of personal data shall be:

 • processing your order and exercising the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the administrator; personal data required for successful order processing (name and address, contact) are required for the order, the provision of personal data is a necessary requirement for the conclusion and performance of the contract, without providing personal data it is not possible to conclude the contract or
 • sending business messages and doing other marketing activities.There is no automatic individual decision making within the meaning of Article 22 of the GDPR. You have given your explicit consent to such processing.

3. There is an automatic individual decision making within the meaning of Article 22 of the GDPR. You have given your explicit consent to such processing.

IV. SAVING DURATION OF THE DATA

1. The controller shall keep personal data

 • for the period necessary to exercise the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the Administrator and to assert claims arising from these contractual relationships (for a period of 15 years from the termination of the contractual relationship).
 • for as long as the consent to the processing of personal data for marketing purposes is withdrawn, no later than…. years, if the personal data are processed by consent.

2. After the personal data retention period expires, the controller shall delete the personal data.

v. RECIPIENTS OF PERSONAL DATA (CONTRACTOR SUPPLIER)

1. The recipients of personal data shall be persons

 • involved in the delivery of goods / services / payments under contract,
 • providing e-shop operation services (Shoptet) and other services related to e-shop operation,
 • providing marketing services.

2. The controller  does intend to transfer personal data to a third country (to a non-EU country) or an international organization. The recipients of personal data in third countries are mailing / cloud service providers.

vi. YOUR RIGHTS

1. Under the conditions set out in the GDPR you have

 • the right of access to his personal data pursuant to Article 15 of the GDPR,
 • the right to rectify personal data pursuant to Article 16 of the GDPR, or to limit processing according to Article 18 of the GDPR.
 • the right to have personal data deleted pursuant to Article 17 of the GDPR.
 • the right to object to processing under Article 21 of the GDPR; and
 • the right to data portability under Article 20 of the GDPR.
 • the right to withdraw consent to the processing in writing or electronically to the address or email of the administrator specified in Article III hereof.

2. You also have the right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection if you believe that your right to personal data protection has been violated.

VII. PERSONAL DATA SECURITY CONDITIONS

1. The controller declares that it has taken all appropriate technical and organizational measures to safeguard personal data.

2. The controller shall take technical measures to safeguard data and personal data storage in paper form.

3. The controller declares that personal data can be accessed only by persons authorized by him.

VIII. FINAL PROVISIONS

1. By submitting an order form from the online order form, you confirm that you are familiar with the terms of privacy and that you accept them in their entirety.

2. You agree to these terms by checking your consent via the online form. By checking your consent, you acknowledge that you are familiar with and accept the terms of privacy.

3. The Administrator is entitled to change these conditions. They will publish the new version of the Privacy Policy on their website and at the same time send you a new version of the Privacy Policy to your e-mail address, which you provided to the administrator.

 

 

These conditions come into effect on 25.5.2018.

 

 

 

 

 

CZE

 

I. ZAkladnI ustanovenI

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je  se sídlem  (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

 

email: info@hellafuego.com

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovAvanYch osobnIch UdajU

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. ZAkonnY dUvod a UCel zpracovAnI osobnIch UdajU

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovAvAnI UdajU

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. PRIjemci osobnIch UdajU (subdodavatelE sprAvce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI. VaSe prAva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. PodmInky zabezpeCenI osobnIch UdajU

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. ZAvEreCnA ustanovenI

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Back shopping